Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die is gewaarmerkt door een vertaler die voor een bepaalde talencombinatie door een rechtbank is beëdigd (op grond van opleiding en ervaring). De vertaler waarmerkt de vertaling door deze onlosmakelijk aan het origineel te bevestigen, te verklaren dat de vertaling naar zijn of haar mening correct en volledig is, en deze verklaring te voorzien van zijn of haar handtekening en stempel.
Het feit of een vertaler al dan niet is beëdigd, is geen garantie voor taalkundige kwaliteit. Er zijn veel uitstekende vertalers die zich niet hebben laten beëdigen.

Ten aanzien van beëdigde vertalingen is het volgende belangrijk om te weten. 
Sinds 1 januari 2009 geldt de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Volgens deze wet mogen beëdigde vertalingen alleen nog worden verzorgd door vertalers die zijn geregistreerd in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). 
Onze vertalers zijn in bovengenoemd kwaliteitsregister opgenomen, zodat beëdigde vertalingen geheel volgens de wettelijke bepalingen kunnen worden uitgevoerd.

Welke documenten?
Welke documenten komen in aanmerking voor beëdiging? Vertalingen van akten en documenten voor de burgerlijke stand dienen vrijwel altijd te worden beëdigd. Dat geldt eveneens voor notariële akten en diploma's, getuigschriften en vonnissen en voor alle stukken die als bewijsmateriaal moeten dienen. 
Er bestaan geen vaste voorschriften voor het beëdigen van een vertaling. De vertaler dient er in algemene zin voor te zorgen dat de vertaling ‘controleerbaar’ is. Dat betekent dat de opmaak van de brontekst zo veel mogelijk behouden blijft. Voor het beschrijven van niet te vertalen elementen als een handtekening of een stempel worden rechthoekige haken gebruikt, bijvoorbeeld: [handtekening], [stempel met opschrift]. Het gebruik van een stempel is niet wettelijk vastgelegd. In de praktijk wordt een beëdigde vertaling echter altijd voorzien van een stempel, aangezien een dergelijke vertaling anders vrijwel nergens wordt geaccepteerd. 

Legalisatie
DBF Communicatie kan ook de legalisatie van een vertaling verzorgen. Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling die voor legalisatie naar de rechtbank is gestuurd waar de betreffende vertaler als beëdigd vertaler staat ingeschreven. Het legaliseren is het verifiëren en bekrachtigen van de handtekening van de vertaler door de rechtbank.

Brochure aanvragen